fbpx

Darbības politikas vadlīnijas

BCC darbības un sadarbības politikas vadlīnijas

Ētika, godprātība un atklātība
Mūsu organizācija ir ICF akreditēts pakalpojumu sniedzējs, kas ievēro Starptautiskās Koučinga federācijas Ētikas kodeksu un uzsver tā nozīmi. ICF Ētikas kodekss apraksta CF pamatvērtības, ētikas principus un uzvedības standartus, kas jāievēro visiem ICF profesionāļiem. Šo ētiskās uzvedības standartu ievērošana ir pirmā no ICF kouču pamatkompetencēm. Šajā vietnē ir iespēja uzzināt vairāk par ICF Ētikas kodeksu šeit. BCC darbība ir godprātīga un atklāta. Sekojam, lai dalībnieki ievērotu augstākā līmeņa godprātību. Kā arī tiecamies pēc iespējas lielākas atklātības, piedāvājot dalībniekiem kaidri izklāstīt darbības. Mums nav pieņemama manipulatīvu un negodīgu pārdošanas aktiku izmantošana, tāpēc tiecamies nodrošināt drošu un ētisku pārdošanas procesu. Tāpat piedāvājam arī godīgu un vienlīdzīgu izcenojumu visām programmām, lai nodrošinātu koučinga izglītības pieejamību un kvalitāti.

Dažādības, vienlīdzības, iekļaušanas un taisnīguma (DIPT)
politika
Starptautiskās Koučinga federācijas (turpmāk tekstā, ICF) Globālā direktoru padome 2020. gada jūlijā apstiprināja federācijas paziņojumu par “Dažādību, iekļaušanu, iederību un taisnīgumu” (turpmāk tekstā DIPT). Šo paziņojumu tiek aicināti parakstīt ikviens ICF biedrs, akreditācijas turētājs un akreditēto pakalpojumu sniedzējs vairāk nekā 140 valstīs un teritorijās, kur dzīvo un strādā ICF biedri un akreditācijas turētāji. Arī BCC kā ICF akreditētās programmas īpašnieks, pievienojas un atbalsta tādas ICF kopienas pamatvērtības, kā godprātība, izcilība, sadarbība un cieņa. Šo vērtību pamatā ir kopīga apņemšanās nodrošināt dažādību, iekļaušanu, piederību un taisnīgumu. Arī BCC, tāpat, kā ICF ikvienu lēmumu, ko pieņems, balstīs uz dažādību, iekļaušanu, piederību un taisnīgumu. Kā arī tiks noteikta apņemšanās novērtēt unikālos talantus, atziņas un pieredzi, ko pasaulei sniedz katrs koučs un klients.

Nediskriminēšanas politika

BCC politika nosaka, ka:
• ikviena darbinieka atlase un pieņemšana darbā tiek veikta, nediskriminējot nevienu personu rases, vecuma, reliģijas, ādas krāsas, ticības, nacionālās izcelsmes, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, ģimenes stāvokļa, invaliditātes statusa dēļ;
• neviens darbinieks nediskriminēs nevienu citu darbinieku vai dalībnieku rases, vecuma, reliģijas, ādas krāsas, ticības, nacionālās izcelsmes, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, ģimenes stāvokļa, invaliditātes statusa dēļ;
• ikviena persona ir aicināta piedalīties mācībās neatkarīgi no rases, vecuma, reliģijas, ādas krāsas, ticības, nacionālās izcelsmes, dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, ģimenes stāvokļa, invaliditātes;

• ikvienam darbiniekam un mācību dalībniekiem jāsniedz iespēja baudīt vidi, kurā nepastāv diskriminācija un aizskaršana. Tas ietver, bet neaprobežojas ar diskrimināciju un aizskaršanu attiecībā uz rasi, vecumu, reliģiju, ādas krāsu, ticību, nacionālo izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimuma identitāti, ģimenes stāvokli, invaliditātes statusu. Mūsu organizācija nepieļauj un nepieļaus neviena darbinieka, mācību dalībnieka, brīvprātīgā, apmeklētāja vai pakalpojuma sniedzēja rīcību, kas nepamatoti traucē mācīties un strādāt patīkamā vidē.

Dalībnieki, kuri vēlas ziņot par diskrimināciju, ir aicināti vadīties pēc mūsu sūdzību politikas, kas izklāstīta sadaļā “Sūdzību izskatīšanas politika”. BCC nekavējoties izskatīs visas sūdzības un ziņojumus par neatbilstošu uzvedību.

Vispārējā invaliditātes politika

Baltic Coaching Centre (turpmāk tekstā BCC) atbalsta personas ar invaliditāti un ir apņēmusies nodrošināt personām ar invaliditāti piekļuvi mācībām. Turklāt BCC neatbalsta diskrimināciju invaliditātes dēļ un nodrošina vienlīdzīgas iespējas visām personām ar invaliditāti, kas kvalificējas mācībām. BCC apņemas nodrošināt piekļuves iespējas saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Personām, kurām ir jautājumi par šo politiku vai kurām nepieciešamas īpašās iespējas, ir jāsazinās ar sazināties ar programmas direktori, rakstot uz e-pasts: info@bcoach.lv.

Mūsu mērķis ir radīt mācību vidi, kas apmierina ikviena klienta vajadzības. Mēs spējam pielāgoties personām ar dažādiem mācīšanās traucējumiem, lai mūsu programma būtu pieejamāka. Pirms pieteikšanās programmai, lūdzu, sazinieties ar programmas direktori, rakstot uz e-pasts: info@bcoach.lv, lai noskaidrotu, vai varēsim izpildīt jūsu vajadzības.

Sūdzību izskatīšanas politika

BCC mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret ikvienu personu, un tā mēģina savlaicīgi un godīgi atrisināt visas sūdzības. Dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību par prezentāciju vai mācību saturu, telpu iekārtojumu vai trenera/ mācībspēka uzvedību. Visas sūdzības tiks izskatītas pēc mūsu labākās sirdsapziņas, lai novērstu šādas problēmas nākotnē. Sūdzību izskatīšanas process ir aprakstīts zemāk:

• dalībniekam vispirms jāmēģina atrisināt problēmu tieši ar treneri/ mācībspēku, personālu vai dalībnieku, ar kuru tam ir radušās problēmas. Ja dalībnieki nejūtas ērti vērsties pie otras personas, tie var turpināt ar 2. soli.

• ja dalībnieks nejūtas ērti vērsties pie personas, pret kuru viņiem ir sūdzība, vai nespēj tieši atrisināt problēmu, dalībniekam piecu dienu laikā ir jāiesniedz rakstiska sūdzība programmas direktoram, nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pastu: info@bcoach.lv. Programmas direktors izskatīs problēmu un aprunāsies ar konkrēto personu desmit darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas. Programmas direktors sadarbosies ar visām iesaistītajām pusēm, lai atrisinātu problēmu.

• ja dalībniekam šķiet, ka problēma nav atrisināta, ir jānosūta elektroniski parakstīts rakstveida pieprasījums SIA “Business Coaching” valdes priekšsēdētājam izskatīšanai.

Šajā pieprasījumā ir jāietver sākotnējā sūdzība un iemesls(-i), kāpēc dalībnieks ir neapmierināts ar atrisinājumu. Šis pieprasījums tiks izskatīts, un dalībniekam tiks sniegta rakstiska atbilde desmit darba dienu laikā.

• visus strīdus par līgumsaistībām līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanās nav iespējama, strīdi starp līdzējiem tiek risināti tiesas ceļā, vadoties pēc Civillikuma vai kāda cita Latvijas Republikas normatīva akta, kas regulē šāda veida attiecības vai prasījumus.

Dalības mācībās politika

Lai dalība programmā būtu veiksmīga, visiem dalībniekiem ir jābūt apņēmības pilniem iesaistīties. Reģistrējoties šajā kursā, dalībnieki piekrīt pilnai klātesamībai visās nodarbībās un dalībai savu maksimālo iespēju robežās. Tas nozīmē, ka uz nodarbībām jāierodas laikā, jāievēro uzvedības kodekss un jāiesaistās kursa aktivitātēs.

Apmeklējums

Lai nodrošinātu jums minimālo nepieciešamo apmācību stundu skaitu sertifikāta iegūšanai, svarīgi, lai jūs piedalītos visās nodarbības atbilstoši mācību programmai visā apmācību periodā.

Ja ārkārtas situāciju vai slimības dēļ nevarat apmeklēt nodarbību, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar programmas direktori (info@bcoach.lv), lai vienotos par to, kā varēs kompensēt kavēto.

Iesaiste mācībās

Mūsu kursi ir radīti, lai būtu interaktīvi un dalībniekiem saistoši. Tāpēc sagaidām, ka jūs piedalīsities programmas aktivitātēs, tostarp dialogā ar kursa treneriem un pārējiem kursa dalībniekiem, koučinga prakses aktivitātēs un citos praktiskos vingrinājumos pieredzes veicināšanai. Ja nevarat piedalīties kādā no aktivitātēm, lūdzam informēt treneri pēc iespējas savlaicīgāk. Papildu informāciju lūgums meklēt uzvedības kodeksā.

Uzvedības kodekss

Tiek sagaidīts, ka dalībnieki visās nodarbībās demonstrēs profesionālu rīcību. Šāda rīcība ietver, bet neaprobežojas ar sekojošo:
• ierasties uz visām nodarbībām laikā;
• piedalīties visās nodarbībās un mentoru koučinga sesijās;
• ieslēgt kameru virtuālajās tiešsaistes nodarbībās un sesijās;
• pilnvērtīgi piedalīties visās nodarbībās un mentoru koučinga sesijās. Tas ietver sagatavošanos sesijai, iesaistīšanos diskusijās un aktivitātēs, atbildības uzņemšanos par savu mācību procesu un savu ieguldījumu citu mācību procesā.
• godprātīgi un godīgi iesaistīties diskusijās;
• cienīt citus dalībniekus un trenerus, tai skaitā izslēdzot telefonu, nesūtot ziņas no telefona un netraucējot apkārtējos jebkādā citā veidā;
• apzināties dažādību un iekļaujot, cieņpilni un cilvēcīgi izturoties pret apkārtējiem.

Daļējas programmas pabeigšanas politika

Mēs piešķirsim kredītpunktus par kursa daļēju pabeigšanu

BCC piešķirs kredītpunktus par programmas daļēju pabeigšanu. Piešķirto kredītpunktu skaits būs atkarīgs no tā, cik stundu būs pavadīts mācību nodarbībās, bet tam jābūt vismaz 60h apmērā. Ja vēlaties saņemt daļēju kredītpunktu skaitu par kursu, kuram pašlaik esat reģistrējies vai kuram bijāt reģistrējies, lūdzu, sazinieties ar programmas direktori, rakstot uz e-pasts: info@bcoach.lv ne vēlāk kā desmit dienas pēc kursa beigām. Lūdzu, e-pastā iekļaujiet informāciju par kursu, kuram bijāt reģistrējies, uz cik kredītstundām pretendējat un jebkādu citu būtisku papildu informāciju. Ja jūsu iesniegums tiks apstiprināts, jūs saņemsiet apliecību ar kredītpunktiem no “Baltic Coaching Centre”, un tajā būs norādīts pabeigto apmācību stundu skaits.

BCC ir tiesīgs izsniegt starptautiski akreditētās ICF programmas “Līderis kā koučs” (Level1) sertifikātu tikai tiem dalībniekiem, kuri apguvuši programmu pilnā apjomā 96h un veikuši apmaksu par mācībām pilnā apmērā.

Lai dalībnieks saņemtu starptautiski akreditētās ICF programmas “Līderis kā koučs” (Level1) sertifikātu, uzkrātie kredītpunkti (vismaz 60h apmērā) ir jāpapildina līdz pilnam programmas apjomam (96h) viena gada laikā no pēdējā kredītpunktu apliecības saņemšanas datuma skaitot.

Mēs nepiešķirsim kredītpunktus par kursa daļēju pabeigšanu

BCC nepiešķirs kredītpunktus par programmas daļēju pabeigšanu, ja tie būs mazāk kā 60h apmērā. Jums ir jāpabeidz programma vismaz 60h apmērā, lai saņemtu kredītpunktu apliecību. Personas, kurām ir jautājumi par šo politiku, ir aicinātas sazināties ar programmas direktori, rakstot uz e-pasts: info@bcoach.lv.

Maksājumu/ cenu politika

Reģistrācija tiek pieņemta pēc principa – kas pirmais piesakās, to pirmo reģistrē. Jūsu reģistrācija kursā ir atkarīga no tā, kad mēs saņemsim pilnu maksājumu. Mēs pieņemam maksājumus ar pārskaitījumu. Visi maksājumi būs eiro.

Atmaksas politika

Dalība programma ir jāatceļ vismaz desmit darba dienas pirms programmas sākuma, lai varētu saņemt pilnu naudas atmaksu. Ja dalība programmā tiek atcelta mazāk nekā desmit dienas pirms programmas sākuma, atmaksa tiks veikta ieturot 10% no iemaksātās summas. Rakstisks paziņojums par dalības atcelšanu stājas spēkā no dienas, kad BCC saņem iesniegumu. Atmaksa tiks veikta desmit darba dienu laikā pēc tam, kad tiek saņemts iesniegums par dalības atcelšanu vai izstāšanos no kursa.

Izmaiņas reģistrācijas procesā

Izmaiņas reģistrācijas procesā, tostarp dalībnieku aizstāšana vai kursu datumu pārcelšana, ir jāpabeidz vismaz desmit darba dienas pirms programmas sākuma. Dalībniekiem ir jāsazinās ar programmas direktori, rakstot uz e-pasts: info@bcoach.lv, lai veiktu izmaiņas reģistrācijā. Izmaiņas kursā būs pieļaujamas, kamēr ir pieejamas brīvas vietas.

Kredītpunktu pārneses politika

Mēs nepieļaujam daļēju kredītpunktu pārnesi no citas organizācijas vai programmas

Šobrīd mēs nepieļaujam daļēju kredītpunktu pārnesi no citām organizācijām vai programmām. Personām, kurām ir jautājumi par šo procesu, ir jāsazinās ar programmas direktori, rakstot uz e-pasts: info@bcoach.lv.

Politika slimības gadījumā

Lai nodrošinātu jums minimālo nepieciešamo apmācību stundu skaitu sertifikāta iegūšanai, ir svarīgi, ka jūs piedalāties visās kursa tikšanās reizēs. Ja ārkārtas situāciju vai slimības dēļ nevarat apmeklēt nodarbību, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar programmas direktori (info@bcoach.lv), lai vienotos par to, kā varēs kompensēt kavēto.